درس خواندن در تابستان و دو سؤال

اما این سؤال برای اکثر دانش‌آموزان پیش می‌آید که «ما برای بخش نگاه به آینده به کلاس نمی‌رویم پس باید چه کنیم؟»شرکت در آزمون‌های تابستان دانش‌آموزان را ملزم می‌سازد که به دو سری سؤال پاسخ بدهند:

1. بخش نگاه به گذشته (مباحث 3 جلد از کتاب‌های سال گذشته) که پاسخ‌گویی اجباری است.

2. بخش نگاه به آینده (پیش‌خوانی 1 یا 2 درس از کتاب‌های سال آینده) که پاسخ‌گویی اختیاری است.

اما این سؤال برای اکثر دانش‌آموزان پیش می‌آید که «ما برای بخش نگاه به آینده به کلاس نمی‌رویم پس باید  چه کنیم؟»

در تابستان دو دسته از دانش‌آموزان در آزمون‌ها شرکت می‌کنند.

دسته‌ی اول کسانی هستند که مطالعه‌ی درس‌های سال گذشته را آغاز کرده و برای یک یا دو درس از بخش نگاه به آینده به کلاس می‌روند؛ پس مسلماً این دسته از دانش‌آموزان  برای پاسخ‌گویی به سؤالات هیچ مشکلی ندارند و می‌توانند برای تکمیل آموخته‌های خود علاوه بر کلاس از کتاب تابستان هم استفاده کنند.

دسته‌ی دوم کسانی هستند که مانند دسته‌ی اول به مطالعه‌ی درس‌های سال گذشته می‌پردازند اما برای قسمت نگاه به آینده به هیچ کلاسی نمی‌روند؛ پس پیشنهاد ما به این سری از دانش‌آموزان برای پاسخ‌گویی به سؤالات نگاه به آینده استفاده از کتاب تابستان، DVD‌های مفهومی مربوط به هر کتاب و DVD‌های همراه با آزمون و حل دفترچه‌ی آزمون غیر حضوری و استفاده از فیلم‌های 3 دقیقه‌ای در سایت است.

هر دو گروه از دانش‌آموزان به نوبه‌ی خود با یک‌سری از ابزارها توانایی پاسخ‌گویی به سؤالات بخش نگاه به آینده را پیدا خواهند کرد.