جمع‌بندی نکات کلیه

بازجذب: این عمل در شبکه‌ی دوم مویرگی انجام می‌شود. مواد بازجذب‌شده، از نظر مکانیسم بازجذب (فعال یا غیر فعال) به سه گروه تقسیم می‌شوند.

جمع‌بندی نکات کلیه

بازجذب: این عمل در شبکه‌ی دوم مویرگی انجام می‌شود. مواد بازجذب‌شده، از نظر مکانیسم بازجذب (فعال یا غیر فعال) به سه گروه تقسیم می‌شوند.

همیشه فعال

قندهای سـاده و آمینواسـیدها: در لوله‌ی‌ پیچیده‌ی‌ نزدیـک و فقط به صورت فعال بازجذب می‌شوند.

همیشه غیر فعال

آب: در لوله‌ی پیچیده‌ی نزدیک، شاخه‌ی پایین روی لوله‌ی هنله و مجرای جمع‌کننده‌ی ادرار به صورت (غیر فعال) اسمز بازجذب می‌شود.

اوره: بازجـذب اوره نیـز غیر فعال اسـت. این عمل در مجـرای جمع‌کننده‌ی ادرار و در نتیجه‌ی افزایش غلظت اوره به خاطر بازجذب آب، انجام می‌شود.

فعال و غیر فعال

NaCl: بازجذب فعال در لوله‌ی پیچیده‌ی نزدیک، بخش ضخیم شـاخه‌ی بالاروی هنلـه، لوله‌ی پیچیـده‌ی دور و مجـرای جمع‌کننـده؛ بازجذب غیر فعـال فقط در بخش نازک شاخه‌ی بالاروی هنله انجام می‌شود.

بیکربنـات: بازجـذب غیر فعـال در لوله‌ی پیچیـده‌ی نزدیک و بازجـذب فعال در لوله‌ی پیچیده‌ی‌ دور انجام می‌شود.

پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه در ایام امتحانات و دوران جمع بندی کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها برای دوران جمع بندی ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب