تحلیل آزمون 4 تیر چهارم انسانی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 4 تیر چهارم انسانی از نگاه دبیران را اینجا مشاهده کنید...پس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید و شما دانش آموز عزیز می توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن ها را در کتاب خودآموزی وارد کنید.


تحلیل آزمون 4 تیر چهارم انسانی از نگاه دبیرانتحلیل آزمون 4 تیر چهارم انسانی از نگاه دبیرانتحلیل آزمون 4 تیر چهارم انسانی از نگاه دبیران


تحلیل آزمون 4 تیر چهارم انسانی از نگاه دبیران
فایل های ضمیمه
فاطمه بیابانپور