تحلیل آزمون 4 تیر - الکتروتکنیک سوم هنرستان

در این مقاله به بررسی نتایج آزمون پرداخته می‌شود.

تحلیل آزمون 4 تیر - الکتروتکنیک سوم هنرستان

تحلیل آزمون4 تیر 1395

گروه الکتروتکنیک - سوم هنرستان

داوطلبان گرامی با بررسی نتیج آماری کارنامه شما نتایج زیر حاصل شده است:


مشاهده می شود در درس ماین های الکتریکی میزان اشتباهات متداول بسیار زیاد شده است.

توصیه می شود با مطالعه بیشتر این درس و دقت در زمان پاسخ گویی این گونه ایرادات را کاهش دهید.

چندتا از 10 تا؟


در این تحلیل با بررسی کارنامهدانش آموزان درکنکور سراسری سال های قبل و مقایسه آن با نتایج حاصل شده در آزمون4 تیر نتایج زیر حاصل شده است:این اعداد به چه معناست؟

در آزمون سراسری داوطلبانی که تراز آن ها در محدوده 5500 قرار داشته است توانسته بودند ازهر 10 سوال آزمون به 3 مورد آن به صورت صحیح پاسخ گویی کنند.

مشاهده می شود در تراز 4750 داوطلبان به یک سوال کم تر از پیش بینی پاسخ گویی داشته اند..


در کتاب اشتباهات متداول الکتروتکنیک تمامی این اشکالات به صورت کامل بررسی و طبقه بندی شده است. با مطالعه این کتاب می توانید میزان اشتباهات خود در پاسخگویی به سوالات را کاهش دهید.

استفاده ازکتاب جامع هنرستانرشته الکتروتکنیکبا داشتن نکات درسی مربوط به هر فصل از کتب و وجود سوالات تشریحی و تستی مناسب مربوط به هر مبحث می تواند در بهبود روند پاسخ گویی داوطلبین به سوالات و همچنین آمادگی جهت شرکت درامتحانات نهایی هنرستانها نقش مهمی داشته باشد.


به امیدموفقیت تمامی دانش آموزان

پویا زرافشان

مسئول دفترچه الکتروتکنیک سوم هنرستان