تجربه‌های من از دوران جمع بندی

یکی دیگر از کارهای مهم من مرور تصاویری بود که در طول سال آن‌ها را با نام اشیا و اطرافیانم در ذهن ثبت می‌کردم و و در دوران جمع بندی باعث سرگرمی من بود.تجربه‌های من از دوران جمع بندی

زهره حسینی مسئول درس خواص مواد کارشناسی ارشد صنایع دستی

در دوران جمع بندی سراغ نکته برداری ها ، خلاصه‌برداری های مهم هر درس، نگاهی دوباره به آزمون‌های کانون قلم‌چی و بررسی اشتباهات هر آزمون رفتم و یکی از نکات مهمی که تاثیر بسیار در کنکور و آزمون‌های جمع بندی داشت اجرای  روش ضربدر و منفی بود که بسیار کمک کرد که به سوالات شک دار و سوالاتی که پاسخ آن ها را نمی دانم پاسخ ندهم.

یکی دیگر از کارهای مهم من مرور تصاویری بود که در طول سال آن ها را با نام اشیا و اطرافیانم در ذهن ثبت می کردم و و در دوران جمع بندی باعث سرگرمی من بود.

دوران جمع بندی می‌تواند در جابجا شدن رتبه‌ی شما در کنکور بسیار موثر باشد آن را جدی بگیرید.