گردهمایی دبیران زیست و شیمی در ساختمان بنیاد قلم‌چی

روز پنج‌شنبه سوم تیر ماه 95 گردهمایی دبیران درس‌های زیست و شیمی در ساختمان بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی برگزار شد..روز پنج‌شنبه سوم تیر ماه 95 گردهمایی دبیران  درس‌های زیست و شیمی در ساختمان بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی برگزار شد


در این گردهمایی موضوعات زیر مطرح شد:


معرفی ویژگی‌های کتابهای آبی زیست‌شناسی

گردهمایی دبیران زیست و شیمی در ساختمان بنیاد قلم‌چی


معرفی ویژگی‌های کتاب سه سطحی زیست‌شناسی

گردهمایی دبیران زیست و شیمی در ساختمان بنیاد قلم‌چی

معرفی کتاب‌های زیست مفهومی

گردهمایی دبیران زیست و شیمی در ساختمان بنیاد قلم‌چی


گردهمایی دبیران زیست و شیمی در ساختمان بنیاد قلم‌چی

معرفی کتاب خودآموز ژنتیک


گردهمایی دبیران زیست و شیمی در ساختمان بنیاد قلم‌چی

معرفی ویژگی‌های کتاب‌های آبی شیمی
گردهمایی دبیران زیست و شیمی در ساختمان بنیاد قلم‌چی

معرفی کتاب کار زیست دهم

گردهمایی دبیران زیست و شیمی در ساختمان بنیاد قلم‌چی

عکس‌های یادگاری

گردهمایی دبیران زیست و شیمی در ساختمان بنیاد قلم‌چی

دبیران زیست

گردهمایی دبیران زیست و شیمی در ساختمان بنیاد قلم‌چی

دبیران شیمی

گردهمایی دبیران زیست و شیمی در ساختمان بنیاد قلم‌چی

دبیران زیست

گردهمایی دبیران زیست و شیمی در ساختمان بنیاد قلم‌چی

دبیران شیمی