بهادر کامران:جمع‌بندی مبحث گرما (درس فیزیک)

گرما و قانون گازها در فایل پیوست نکته‌های مبحث گرما جمع بندی شده و قابل استفاده برای هر دو رشته ریاضی و تجربی است.در فایل پیوست نکته‌های مبحث گرما جمع بندی شده و قابل استفاده برای هر دو رشته ریاضی و تجربی است.

فایل های ضمیمه