بافت هادی در گیاهان

در جدول زیر بافت‌های هادی گیاهی آورده شده‌اند.در جدول زیر بافت‌های هادی گیاهی آورده شده‌اند.

بافت هادی در گیاهان