ورزش برای کودکان (13)

قدم زدن در جنگل را هم‌چنان ادامه می‌دهیم. فرض کن در این حین چشمت به خرسی می‌افتد که آرام و باوقار گام‌های شمرده برمی‌دارد و بی‌خیال در جنگل قدم می‌زند. تجربه‌ی قدم زدن به این روش خالی از لطف نیست.قدم زدن در جنگل را هم‌چنان ادامه می‌دهیم. فرض کن در این حین چشمت به خرسی می‌افتد که آرام و باوقار گام‌های شمرده برمی‌دارد و بی‌خیال در جنگل قدم می‌زند. تجربه‌ی قدم زدن به این روش خالی از لطف نیست.

در حالی که کف پاهایت روی زمین است، کف دست‌هایت را هم روی زمین بگذار. بعد سعی کن زانوهایت را راست کنی در حالی که هم‌چنان کف دست‌هایت روی زمین باشد. مراقب باش آرنج‌هایت خم نشود. 

حالا با دست و پای راست یک قدم به جلو بردار و قدم بعدی را با دست و پای چپ انجام بده. کمی سخت است؛ نه؟ هر وقت خسته شدی روی زمین دراز بکش و چشم‌هایت را ببند. بعد دوباره چشم‌هایت را باز کن. منتظر حرکت بعدی باش دوست من!