با پرستوهای شاد / یادی از گذشته‌ها

قالب شعر، چهارپاره است و در حوزه‌ی ادبیات غنایی است. سراینده‌ی آن محمود پوروهّاب است.آسمان خوشحال و صاف                     شاخه‌ها سبز و سفید

با پرستوهای شاد                             می‌رسد از راه عید

خانه‌ها را آفتاب                              می‌زند رنگ نشاط

فرش‌ها را مادرم                              می‌تکاند در حیاط

دور گلدان را چه خوب                      رنگ کرده خواهرم

یک گل زیبا و سرخ                          من برایش می‌برم

ماهی من تویِ حوض                        آب‌بازی می‌کند

باد هم با شاخه‌ها                                      تاب‌بازی می‌کند

قالب شعر، چهارپاره است و در حوزه‌ی ادبیات غنایی است. سراینده‌ی آن محمود پوروهّاب است. این شعر در کتاب پنجم دهه‌ی 1370 آمده است و برگرفته از کتاب «یاد شعرهای شیرین دبستان» است که توسط اکبر قره‌داغی گردآوری شده است.