بافت‌های زمینه‌ای در گیاهان

در جدول زیر انواع بافت‌های زمینه ای در گیاهان آورده شده است.در جدول زیر انواع بافت‌های زمینه ای در گیاهان آورده شده است.

بافت‌های زمینه‌ای در گیاهان