تجهیز کتابخانه دبیرستان دکتر حسابی منطقه 18 تهران

تجهیز کتابخانه دبیرستان دکتر حسابی منطقه 18 تهرانبنیاد علمی آموزشی قلم چی،کتابخانه دبیرستان دکتر حسابی  را در منطقه 18 تهران تجهیز  نمود .

خانم رضاخان   ، مدیر دبیرستان می گوید این مرکز در سال 1387 تاسیس شده و درسال تحصیلی جاری 400 دانش آموز دختررا در مقطع دبیرستان دوره دوم تحت پوشش دارد .

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را 5 قفسه کتابخانه ،4 میز مطالعه و 16 صندلی ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 29/640/000 ریال ( 2 میلیون و 964 هزار تومان) می باشد که توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون،485 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیز کتابخانه دبیرستان دکتر حسابی منطقه 18 تهران

تجهیز کتابخانه دبیرستان دکتر حسابی منطقه 18 تهران