بافت‌های حاصل مریستم نخستین در گیاه

در جدول زیر بافت‌های حاصل از مریستم‌های نخستین گیاه دسته‌بندی شده‌اند.

بافت‌های حاصل مریستم نخستین در گیاه

در جدول زیر بافت‌های حاصل از مریستم‌های نخستین گیاه دسته‌بندی شده‌اند.

بافت‌های حاصل مریستم نخستین در گیاه