آن چیز که در جستن آنی، آنی!

می‌خواهم بگویم همت شما بلند بود و همه‌ی مردان روزگار از همین همت بلند به جایی رسیده‌اند.

آن چیز که در جستن آنی، آنی!

می‌خواهم اولین مشق خودم را در سال 1395 خیلی صمیمانه برای‌تان بنویسم. شاید هم این یک مشق نباشد، یک نامه باشد برای هر کدام از شما که در اندیشه‌ی پیشرفت، سالتان را نو کردید و چه بسا تعداد زیادی از شما، لحظات آغازین سال تحویل را به مطالعه گذرانده‌اید.

می‌خواهم برای شما بگویم. می‌خواهم برای شما از همت شما بگویم. از تلاشی ارزشمند و دوست داشتنی! می‌خواهم بگویم مطمئن باشید این تلاش‌های شما بی‌نتیجه نمی‌ماند و پیشرفت یا جهشی قابل توجه در انتظار شماست.

می‌خواهم بگویم همت شما بلند بود و همه‌ی مردان روزگار از همین همت بلند به جایی رسیده‌اند.

می‌خواهم بگویم شما همان چیزی هستید که در جستن آن هستید! شما خودِ خود موفقیت هستید.

سالتان پر از خبرهای خوش!