شنونده‌ای فعال باشید

سؤال کردن علامتِ حواس‌پرتی نیست، بلکه کاملاً برعکس، نشانه‌ی جسارت و حضور ذهن فعال و مؤثر شماست.

شنونده‌ای فعال باشید

حضور مؤثر و باکیفیت در کلاس درس، بسیار مهم است؛ زیرا درصد مهم و عمده‌ای از یادگیری شما در کلاس درس صورت می‌گیرد. آموختن درسی که زمان تدریس آن در کلاس حاضر نبوده‌اید بسیار دشوار است؛ ازاین‌رو حضور فیزیکی شما در کلاس درس بسیار مهم است اما از آن‌ مهم‌تر حضور باکیفیت شما در کلاس درس است. برای حضور مؤثر در کلاس درس باید در تمام مدت، یک شنونده‌ی فعال باشید. چنان‌چه نکته‌ای را درست متوجه نشده‌اید حتماً سؤال کنید. احساس گناه نکنید از این‌که سؤال می‌کنید. ممکن است آن نکته، بسیار مهم باشد و تمام درس آن روز وابسته به همان نکته باشد که درست متوجه آن نشده‌اید یا ناقص شنیده‌اید.

سؤال کردن علامتِ حواس‌پرتی نیست، بلکه کاملاً برعکس، نشانه‌ی جسارت و حضور ذهن فعال و مؤثر شماست. مثلاً معلم تکلیفی را تعیین می‌کند که آن را برای فردا انجام دهید. اگر درست متوجه این تکلیف نشده‌اید حتماً سؤال کنید. سؤال کردن که ترسیدن ندارد.