معلم است که دنیایی از هنر دارد

در آستانه‌ی ورود به هفته‌ی بزرگداشت مقام معلم هستیم.

معلم است که دنیایی از هنر دارد

در آستانه‌ی ورود به هفته‌ی بزرگداشت مقام معلم هستیم. در بیان مقام والا و جایگاه رفیع معلم زبان قاصر است. شعر زیر بخشی از قصیده‌ی نجوا کاشانی است به بهانه‌ی بزرگداشت این مقام:

بهار عشق به غیر از بهشت مدرسه نیست                    معلم است که دنیایی از هنر دارد

معلم است که با بال مهربانی‌ها                                 شبانه‌روز به معراجِ جان سفر دارد

معلم است که در درس دلنوازی خویش                      هزار گنج گران‌سنگ از گهر دارد

معلم است که با یاد دادنِ هر حرف                            علی(ع) به بندگی‌اش عشق مستمر دارد

معلم است که گل‌های باغ باور را                              به آبیاری اندیشه بارور دارد

معلم است که هرچند بیش‌تر آموخت                         به یاد دادنِ آن سعی بیش‌تر دارد

 معلم است که در رشد کودکان وطن                         حضور، بیش‌تر از مادر و پدر دارد

به سیم و زر نفروشد مطاع همت خویش                      که در معامله، بر لطف حق نظر دارد