با بهار، در دلت امید، جوانه می‌زند

در آغاز جشن، لحظه‌ای به بازی زمین و خورشید خیره شو. در جان دوباره‌ی درخت مکث کن.

با بهار، در دلت امید، جوانه می‌زند

در کنار سفره‌ای که داری به پا می‌کنی، بر گِردِ سفره‌ی تولد و حیات، سنجیدگی و عقل، مناعت و قناعت، فراوانی و ثروت،‌ زیبایی و سلامت، بردباری و شکیب و... بنشین و بیندیش به نشانه‌های سبزه‌ و سنجد، سیب و سمنو، سیر و سرکه و...

در آغاز جشن، لحظه‌ای به بازی زمین و خورشید خیره شو. در جان دوباره‌ی درخت مکث کن.

مادر به خانه عجب طراوت و آرامشی بخشیده است!

پدر بر سفره‌ی آن چه نان حلالی نهاده است!.

خدا دعایت را اجابت کرده است.

محکم باش رفیق!

خدا نوروز را مسئول جوانه‌ی امید در دل تو کرده است.