وقتی آزمون شروع شد احساس خوبی داشتم

وقتی آزمون شروع شد احساس خوبی داشتم و واقعاً آزمون خوبی دادم و نتیجه‌ی زحماتی را که در این دو هفته کشیده بودم گرفتم.

وقتی آزمون شروع شد احساس خوبی داشتم

قبل از شروع آزمون کمی دلهره داشتم. این آزمون کمی با آزمون‌های قبل فرق داشت. شاید به این دلیل که برای این آزمون‌ حسابی آمادگی داشتم و تقریباً همه‌ی درس‌ها را طبق برنامه‌ی راهبردی در هفته‌ی اول مطالعه و در هفته‌ی دوم مرور کرده بودم. بالاخره انتظار به سر آمد و امتحان شروع شد. چه‌قدر سؤال‌ها نسبت به قبل برایم آشناتر و تا حدی ساده‌تر به نظر می‌رسید. دلم می‌خواست زمان خیلی آرام‌تر بگذرد تا به‌ همه‌ی سؤال‌ها پاسخ دهم. تا به حال در هیچ آزمونی تا این اندازه سریع و مطمئن به سؤال‌های آزمون پاسخ نداده بودم. در همین حال صدای پدرم را شنیدم که می‌گفت: «پارسا جان! حواست کجاست؟ رسیدیم. زود باش! زیاد وقت نداریم. تا ده دقیقه‌ی دیگر آزمون شروع می‌شود!»

وقتی آزمون شروع شد احساس خوبی داشتم و واقعاً آزمون خوبی دادم و نتیجه‌ی زحماتی را که در این دو هفته کشیده بودم گرفتم.