گذار از خستگی

اوج و قله‌ی تو، که خود را برای کنکور 95 آماده می‌کنی، نقطه‌ای در همین نزدیکی‌هاست.اوج و قله‌ی تو، که خود را برای کنکور 95 آماده می‌کنی، نقطه‌ای در همین نزدیکی‌هاست. تو در سینه‌کش این مسیر سخت، گاه خسته و گاه مأیوس می‌شوی؛ اگرچه فراغت از این کار سخت و به پایان رساندن مأموریت،‌ احساس رضایتی توأم با غبار خستگی بر جای می‌گذارد. پس باید ذهن را با خاطره‌ی دستاوردهای چندساله‌ی تلاش آرام کرد و تیغه‌ی هوش و اندیشه را زیر سایه‌ی درختِ تناور اراده، تیزتر کرد.

من هر گاه کتابِ سخت‌کوشی دختران و پسران موفق کنکور سال‌های گذشته را ورق می‌زنم می‌بینم که چند سطرِ داستان خستگی‌شان در برابر ده‌ها صفحه‌ی خاطراتِ امیدبخش و مثبت زندگی‌شان واقعاً چیزی نیست.

جمله‌ای نیرومند از این کتاب به یادم می‌آید:

«من هم خسته‌ می‌شدم ولی هرگز دست از کار نمی‌کشیدم.»