سفری که جاده را صاف و آفتابی می‌کند

دوران نوروز همچون یک سفر کوتاه است که باید در آن جدی باشی و کم نیاوری، بلکه از آن لذت ببری.

سفری که جاده را صاف و آفتابی می‌کند

دوران نوروز فرصتی طلایی است. این، چکیده و عصاره‌ی تجربه‌ی همه‌ی دانش‌آموزان موفقِ کنکورهای سال‌های گذشته است. نکته‌ی مهم این تجربه را باید دانست. این دوران، طلایی است زیرا ماحصل یک انتخاب و تصمیم بزرگ است.

نوروز برای دانش‌آموزی که کنکور دارد مواجهه با یک دوراهی است: یک راه تمکین به سفرها و دید و بازدیدهاست و راه دیگر، سخت درس خواندن؛ یکی آسان و دیگری سخت؛ یکی عادت و دیگری ترک عادت؛ یکی دام است و دیگری رهایی.

عادت دام است و ترک آن رهایی و این، رسم همه‌ی نابغه‌هاست. دانش‌آموز موفق، راه سخت را انتخاب می‌کند. دیرخواب و زودخیز و حریص به زحمت و تلاش است. چون نوابغ همیشه خرق عادت می‌کنند، به گفته‌ی جان استیوارت میل، همیشه یک اقلیت کم‌شمارند.

دوران نوروز همچون یک سفر کوتاه است که باید در آن جدی باشی و کم نیاوری، بلکه از آن لذت ببری.