برای امتحان مستمر چند سؤال خوب طرح کنید

واقعیت این است که شما تا زمانی که روی یک درس تسلط نسبی و خوب نداشته باشید، نمی‌توانید سؤال خوب و مناسبی طرح کنید.

برای امتحان مستمر چند سؤال خوب طرح کنید

یکی از راه‌هایی که می‌توانید خودتان را در میزان یادگیری یک درس یا مبحث محک بزنید این است که از آن مبحث چند سؤال طرح کنید و این سؤال‌ها را به کسی که بر آن مبحث تسلط دارد ارائه کنید؛ مثلاً سؤال‌ها را به معلم خودتان بدهید و از او بخواهید به سؤال‌های شما (که البته همراه با حل است) نمره بدهد. 

واقعیت این است که شما تا زمانی که روی یک درس تسلط نسبی و خوب نداشته باشید، نمی‌توانید سؤال خوب و مناسبی طرح کنید. 

گاهی اگر نتوانید از یک مبحث، سؤال طرح کنید، نشان‌دهنده‌ی آن است که آن موضوع درسی را متوجه نشده‌اید و البته می‌تواند این موضوع را نیز ثابت کند که شما در آن مبحث تمرین نداشته و از منابع خوبی برای حل مسئله استفاده نکرده‌اید. وقتی از کتاب‌های سؤالات پرتکرار استفاده می‌کنید با انواع مدل‌ها و تیپ‌های مختلف مسئله آشنا شده و ایده می‌گیرید. یادتان باشد سؤال خوب طرح کردن و حل آن، نشان‌ می‌دهد که آن موضوع را خوب یاد گرفته‌اید. همین امروز شروع کنید و سعی کنید خودتان را به جای معلم قرار داده و برای امتحان مستمر، چند سؤال خوب طرح کنید.