برای امتحان مستمر چند سؤال خوب طرح کنید

واقعیت این است که شما تا زمانی که روی یک درس تسلط نسبی و خوب نداشته باشید، نمی‌توانید سؤال خوب و مناسبی طرح کنید.

یکی از راه‌هایی که می‌توانید خودتان را در میزان یادگیری یک درس یا مبحث محک بزنید این است که از آن مبحث چند سؤال طرح کنید و این سؤال‌ها را به کسی که بر آن مبحث تسلط دارد ارائه کنید؛ مثلاً سؤال‌ها را به معلم خودتان بدهید و از او بخواهید به سؤال‌های شما (که البته همراه با حل است) نمره بدهد. 

واقعیت این است که شما تا زمانی که روی یک درس تسلط نسبی و خوب نداشته باشید، نمی‌توانید سؤال خوب و مناسبی طرح کنید. 

گاهی اگر نتوانید از یک مبحث، سؤال طرح کنید، نشان‌دهنده‌ی آن است که آن موضوع درسی را متوجه نشده‌اید و البته می‌تواند این موضوع را نیز ثابت کند که شما در آن مبحث تمرین نداشته و از منابع خوبی برای حل مسئله استفاده نکرده‌اید. وقتی از کتاب‌های سؤالات پرتکرار استفاده می‌کنید با انواع مدل‌ها و تیپ‌های مختلف مسئله آشنا شده و ایده می‌گیرید. یادتان باشد سؤال خوب طرح کردن و حل آن، نشان‌ می‌دهد که آن موضوع را خوب یاد گرفته‌اید. همین امروز شروع کنید و سعی کنید خودتان را به جای معلم قرار داده و برای امتحان مستمر، چند سؤال خوب طرح کنید.