انواع هورمون‌های گیاهی

درجدول زیر انواع هورمون‌های گیاهی، محل ترشح و اثر آن‌ها آورده شده است.درجدول زیر انواع هورمون‌های گیاهی، محل ترشح و اثر آن‌ها آورده شده است.


انواع هورمون‌های گیاهی