رمزگشایی از مغز با کاوشگرهای عصبی

این فناوری جدید ترکیبی از سه فاکتور نور، الکترونیک و دارو را در خود دارد تا دانشمندان با استفاده از آن بتوانند به طرز بی سابقه ای ابعاد مختلف مغز انسان را درک کنند.در تحولی بی سابقه در علم پزشکیمحققان دانشگاه MIT کاوشگرهای عصبی ساخته اند که با نفوذ به مغز پرده ازرازهای مرکز فرماندهی بدن بر می دارند.

این فناوری جدید ترکیبی از سهفاکتور نور، الکترونیک و دارو را در خود دارد تا دانشمندان با استفاده از آن بتوانندبه طرز بی سابقه ای ابعاد مختلف مغز انسان را درک کنند.

در سالهای اخیر ابزارهای نوینیبرای کشف ناشناخته ها و دستکاری مغز انسان ارایه شده است. برخی از آنها متکی بر تجهیزاتالکترونیکی هستند، برخی از نور استفاده می کنند و برخی نیز بر بهره گیری از مواد شیمیایییا همان داروها متکی هستند.

اما آنچه که محققان دانشگاه MIT ابداع کرده اند تلفیقی از این سه نگرش است.

پالینا آنیکوا از دانشمندان برجستهعلم مواد در دانشگاه MIT فناوری جدیدی را ابداع کرده که دربرگیرنده این سه نگرشاست. کاربردی بودن این ایده جدید تا آن حد است که از آن به چاقوی معروف سوئیسی یادمی کنند، ابزاری کوچک که انبوهی از ابزارآلات را یک جا در خود دارد و برای استفادهدر سفر یا موارد اضطراری کاربرد زیادی دارد.

آنچه که این محقق ارایه کردهکاوشگرهای عصبی هستند که درحالی که پرتوهای نوری را با خود حمل می کنند از تجهیزاتالکترونیکی نیز استفاده کرده و در عین حال به لطف برخورداری از ریزکانالهای مخصوص میتوانند داروهایی شیمیایی را به درون بخشهای مورد نظر مغز پمپاژ کنند.

این فناوری درحالی ابداع می شودکه هم اکنون از سیم های فلزی یا الکترودهای سیلیکنی برای مطالعه نورونها استفاده میشود. اما این ایده جدید از هر جهت بر فناوری های فعلی برتری دارد.

منبع :