حسین اسفینی:جمع‌بندی نکته‌های ترکیب توابع و تابع وارون

جمع‌بندی نکته‌های ترکیب توابع و تابع وارون ضمیمه شده است و قابل استفاده برای کنکوری‌های ریاضی و تجربی است.کنکوری‌های عزیز  

جمع‌بندی نکته‌های ترکیب توابع و تابع وارون ضمیمه شده است و قابل استفاده برای کنکوری های ریاضی و تجربی است.

نویسنده: حسین اسفینی

فایل های ضمیمه