انتشاردفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد

دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد منتشر شد.داوطلبان مجاز به انتخاب رشته باید از روز شنبه 30 خرداد تا دوشنبه دوم تیرماه برای  انتخاب کد رشته های محل خود از طریق سایت سازمان سنجش اقدام کنند.

امسال داوطلبان می توانند حداکثر 150 کد رشته را انتخاب کنند.

منبع :