حسین اسفینی:جمع بندی نکته‌های توابع نمایی و لگاریتمی

توابع نمایی و لگاریتمی جمع‌بندی نکته‌های توابع نمایی و لگاریتمی ضمیمه شده است و قابل استفاده برای کنکوری‌های ریاضی و تجربی است.

کنکوری‌های عزیز  

جمع‌بندی نکته‌های توابع نمایی و لگاریتمی ضمیمه شده است و قابل استفاده برای کنکوری های ریاضی و تجربی است.

نویسنده: حسین اسفینی

فایل های ضمیمه