جمع بندی نکته‌های مبحث توابع نمایی و لگاریتمی

توابع نمایی و لگاریتمیکنکوری‌های عزیز  

جمع‌بندی نکته‌های توابع نمایی و لگاریتمی ضمیمه شده است و قابل استفاده برای کنکوری های ریاضی و تجربی است.

نویسنده: حسین اسفینی

فایل های ضمیمه