دانلود آزمون‌های جامع کانون در سال‌های 92-93-94: گروه تجربی

آزمون‌های جامع کانون در سال‌های 92-93-94 در گروه تجربی را اینجا دانلود کنید...برای تمرین بیشتر در دوران جمع بندی 

آزمون های جامع کانون در سال های 92-93-94 در گروه تجربی را اینجا دانلود کنید...

جمع بندی همایش فیزیک بخش اول ( حرکت شناسی)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : حامد چقادی