صفحه‌های سؤال خیز کتاب درسی زیست شناسی

صفحه‌های سؤال خیز کتاب درسی زیست شناسی را اینجا مشاهده کنید...

صفحه‌های سؤال خیز کتاب درسی زیست شناسی

صفحات سؤال خیز زیست ١- کتاب درسی سال دوم :


٤،٧،١٠،٢٣،٢٥،٢٨،٢٩،٤٤،٤٥،٤٨،٤٩،٥٥،٥٦،٥٨،٥٩،٦٣،٧٠،٧١،٧٩،٨٠،٨٣

،٨٨،٨٩،٩٣،٩٦،٩٧،٩٨،١٠٧،١٠٨،١١٥،١١٧،١١٩،١٢٥،١٢٦


صفحات سؤال خیز زیست٢ - کتاب درسی سال سوم:


9،11،20،21،24،41،42،46،47،52،53،56،60


66،67،72،73،74،75،76،82،86،87،89،90،


٩١،٩٢،٩٣،٩٤،٩٧،١١٠،١١١،١٢٦،١٣٤،١٣٥،١٤٥،١٤٦،١٧١،١٧٦،١٨٢،١٨٤،١٨٧،١٨٨،١٩٣،١٩٤،١٩٧

،٢٠٥،٢١١،٢١٩،٢٢٠،٢٢٣،٢٢٤،٢٢٩،٢٣٤،٢٣٩،٢٤٠،٢٤١،٢٤٢،٢٤٥،٢٤٦


صفحات سؤال خیز کتاب درسی زیست پیش دانشگاهی:


٩،١٠،١٥،١٦،١٧،١٨،٢١،٢٢،٢٣،٢٤،٢٥،٣٠،٣٢،٤١،٤٢،٤٣،٥١

،٥٢،٥٣،٥٧،٦٢،٦٣،٦٤،٦٩،٧٠،٧٢،٧٤،٧٥،٧٩،٨١

،٨٣،٨٤،٩٥،٩٨،٩٩،١٠٤،١٠٥،١٠٦،١٠٧،١٠٨،١١٥،١١٩،١٢٠،١٢١

،١٢٢،١٢٣،١٢٤،١٣٤،١٣٥،١٣٦،١٣٧،١٣٨،١٤٣،١٤٤،١٤٧،١٤٩،١٥٠،١٥١

،١٥٢،١٥٦،١٥٧،١٥٨،١٥٩،١٦٤،١٦٦،١٦٩،١٧٠،١٧١،١٧٢،١٧٣،١٧٤


فصل ٨ تا ١١ پیش  نمی‌توان صفحه ای را مهم‌تر دانست و همه صفحات مهم هستند.

نویسنده: اشکان هاشمی