معمولاً مبحث گرما و قانون گازها دو الی سه سؤال کنکور را به خود اختصاص می‌دهد.

در فایل ضمیمه نکته‌های  مبحث  گرما به صورت تست و نکته آموزش داده شده است.

نویسنده: مرتضی عباسی

فایل های ضمیمه