محاسبه معدل کتبی نهایی دانش آموزان دوازدهم

این برنامه قادر است معدل نهایی دانش آموزان دوازدهم را پس از پایان امتحانات نهایی محاسبه کند.

محاسبه معدل کتبی نهایی دانش آموزان دوازدهم

توجه داشته باشید که این محاسبه فقط برای معدل کتبی امتحان نهایی دوازدهم شما است
دانش آموزان دوازدهم ریاضی
درسضریبنمره
تعلیمات دینی 3
2
عربی زبان قرآن 3
2
فارسی 3
2
زبان خارجی 3
4
هندسه 3
2
حسابان 2
3
ریاضیات گسسته
2
فیزیک 3
4
شیمی 3
4
سلامت و بهداشت
2
علوم اجتماعی
2
معدل
محاسبه معدل
دانش آموزان دوازدهم تجربی
درسضریبنمره
تعلیمات دینی 3
2
عربی زبان قرآن 3
2
فارسی 3
2
زبان خارجی 3
4
ریاضی 3
4
زیست شناسی 3
4
فیزیک 3
3
شیمی 3
4
سلامت و بهداشت
2
علوم اجتماعی
2
معدل
محاسبه معدل
دانش آموزان دوازدهم انسانی
درسضریبنمره
تعلیمات دینی 3
4
عربی انسانی 3
2
فارسی 3
2
زبان خارجی 3
4
ریاضی و آمار 3
2
علوم و فنون ادبی 3
2
جغرافیا 3
2
تاریخ 3
2
جامعه شناسی 3
3
فلسفه 2
2
سلامت و بهداشت
2
معدل
محاسبه معدل