پرچم پایان را می‌بینم

امروز دقیقاً همان لحظه برای کنکوری‌هاست؛ یعنی همه پرچم پایان را می‌بینند و عقل و منطق حکم می‌کند که آن‌چه در چنته دارند رو کنند و با تمام توان و قدرت تا رسیدن به روز کنکور تلاش کنند.

معمولاً دونده‌های مسابقه‌های دو در ابتدای مسیر همه به‌آرامی و ریتم منظمی شروع به دویدن می‌کنند و در ادامه‌ی مسیر از یکدیگر فاصله می‌گیرند ولی در نزدیکی‌های نقطه‌ی پایان که پرچم سفید را می‌بینند با تمام قدرت و توان می‌دوند؛ یعنی دیدن نقطه‌ی پایان به آن‌ها امید می‌دهد و البته چیزی برای از دست دادن ندارند و نیز در پی سبقت گرفتن از رقیبان خود و زودتر رسیدن به هدف هستند.

امروز دقیقاً همان لحظه برای کنکوری‌هاست؛ یعنی همه پرچم پایان را می‌بینند و عقل و منطق حکم می‌کند که آن‌چه در چنته دارند رو کنند و با تمام توان و قدرت تا رسیدن به روز کنکور تلاش کنند.