جمع‌بندی نکته‌های بافت جانوری(زیست)

بافت جانوری یادآور می‌شوم این فصل قابلیت ترکیب با اغلب فصل‌های زیست را دارد. لطفا مفهومی و دقیق مطالعه کنید.جزوه ای که پیش رو دارید مربوط به بخش جانوری فصل سوم از زیست 1 است . حتی المقدور ضمن استفاده از تصاویر گویا ، سعی شده است نکات ترکیبی و سه بعدی ، با رنگی متفاوت ارائه گردد. 

یادآور می شوم این فصل قابلیت ترکیب با اغلب فصل های زیست را دارد. لطفا مفهومی و دقیق مطالعه کنید. 


موفق باشید

اشکان زرندی


فایل ضمیمه را دانلود کنید.

فایل های ضمیمه