معمولاً در مجموع سؤالات قرابت معنایی کنکور، 3 سؤال از کتاب ادبیات فارسی 2 مطرح می‌شود.

در این نامه‌ی آموزشی، ابیات و جملات کتاب ادبیات فارسی 2 به همراه ابیاتی که در کنکور سراسری چند سال اخیر  به کار رفته‌اند، آمده است.

75 بیت قرابت معنایی- ادبیات فارسی 2فایل های ضمیمه