تحلیل آزمون 21 خرداد معماری سوم

.

تحلیل آزمون 21 خرداد معماری سوم


با سلام خدمت شما عزیزان و  خسته نباشید از بابت اولین آزمون بعد پشت سرگذاشتن امتحانات پایان ترم و عزم دوبارهبرای قدم­های بزرگ

مثل همیشه برآنیم که با ارایه گزارش و تحلیل آزمون، کمک موثری در ارزیابی خودتان در هر آزمون داشته باشیم.

و اماآزمون21 خرداد 95، این آزمون در بین 1331شرکت کننده، نتایج زیر به همراه داشتهاست:که :

متوسط درصد دروس به شرح زیر بوده است:

 


نام درس

درصد

نام درس

درصد

آشنایی با بناهای تاریخی

40%

نقشه کشی معماری

19%

عناصر و جزییات

35%

تاسیسات ساختمان

38%

مبانی طراحی معماری

25%

 

که میانگین درصدها در همه دروس به دلیل پشت سرگذاشتن امتحانات نهایی و داخلی روندافزایشی داشته است.

که بهترتیب آشنایی با بناهای تاریخی آسان­ترین درس و نقشه­کشی معماری سخت­ترین درس بودهاست.

تعدادداوطلبانی که در در درو س 100 درصد زده اند:


نام درس

درصد

نام درس

درصد

آشنایی با بناهای تاریخی

14

نقشه کشی معماری

3

عناصر و جزییات

1

تاسیسات ساختمان

1

مبانی طراحی معماری

3

 

که البتهبا توجه به آزمون­های قبل تعداد داوطلبانی که 100 زده­اند در درس تاسیسات روندکاهشی داشته است.

سوالاتدشوار در هر درس نیز به شرح زیر بوده است:


نام درس

درصد

نام درس

درصد

آشنایی با بناهای تاریخی

45-51-55

نقشه کشی معماری

92تا 98

عناصر و جزییات

61-63-70-71- 74 تا 80

تاسیسات ساختمان

-

مبانی طراحی معماری

83-84-88-89-90

 


جدولتطابق  چند از 10 در این آزمون نیز به شرحزیر میباشد.


نام درس

7000

                 6250

5500

4750

مصوب

6

5

4

2

آزمون21 خرداد

6

5

4

2


که به نظرمی‌رسد این آزمون منطبق برای تمامی تراز ها بوده است.


موفق باشید