دوران جمع‌بندی و یک گنجشک در دست شما

یک گنجشک در دست بهتر از صد گنجشک در هواست. داشته‌ها، اندوخته‌ها و حاصل زحمات را پاس بدارید و نگاه دارید.

دوران جمع‌بندی و یک گنجشک در دست شما

یک گنجشک در دست بهتر از صد گنجشک در هواست. داشته‌ها، اندوخته‌ها و حاصل زحمات را پاس بدارید و نگاه دارید. 

خوب یا بد، کم یا زیاد، عمومی یا اختصاصی همین است. داشته‌ها را با خود حمل کنید. اعتمادبه‌نفس ایجاد می‌شود. به آن‌چه نیندوخته‌اید، فکر نکنید. ظرف شما همین است. بیش از این نمی‌توان در این واپسین‌ها اضافه کنید. اگر این کار را بکنید، داشته‌های‌تان به مخاطره می‌افتند، جابه‌جا می‌شوند و می‌ریزند و به آخر نمی‌رسند. آن‌چه را درست سر جایش قرار داده‌اید، درست هم استفاده می‌کنید و بیرون می‌کشید. برای انجام این مهم، کانون به شما یاد داد با روش سه روز یک‌بار جمع‌بندی کنید. فرصت آزمون و خطا نیست. رتبه‌های برتر هم تأیید کردند، اجرا کردند و به شما هم توصیه می‌کنند.

در این روزها شرکت در هیچ کلاسی را به شما توصیه نمی‌کنیم. در این کلاس‌های به‌اصطلاح کنکوری، ندانسته‌های شما سر بیرون می‌آورند و آشفتگی‌تان زیاد می‌شود.