تلاش ارزش است

رتبه یا تلاش؟ مسئله این است. شما ارزش را به کدام‌یک می‌دهید؟

تلاش ارزش است

رتبه یا تلاش؟ مسئله این است. شما ارزش را به کدام‌یک می‌دهید؟

ارزش را به تلاش بدهید. خودِ تلاش را تشویق کنید و بزرگ بدارید،‌ نه نمره‌ای که می‌گیرید یا نتیجه‌ای که به دست می‌آورید. ارزش تلاش را با به‌کارگیری هر ابتکار و نوآوری که در خود سراغ دارید برای فرزندتان ملموس و محسوس کنید. موفقیت، نتیجه‌ی زحمت و تلاش است و رتبه، امری زودگذر. تنها تلاش است که می‌ماند.

این مهم است که فرزند ما از درسی که می‌خواند و از آزمونی که می‌دهد، احساس رضایت کند و از آن لذت ببرد. رضایت و لذت زیباترین پاداشی است که او دریافت می‌کند.