تمرکز در یادگیری اصلی مسلم و مهم است

درس‌های شما عموماً به دو بخش درس‌های نظری مانند ادبیات، ریاضی و درس‌های عملی و کارگاهی تقسیم می‌شود.

تمرکز در یادگیری اصلی مسلم و مهم است

درس‌های شما عموماً به دو بخش درس‌های نظری مانند ادبیات، ریاضی و درس‌های عملی و کارگاهی تقسیم می‌شود. برای موفقیت در هر دو بخش، تمرکز هنگام یادگیری، اصل مسلم و مهمی است که باید به آن توجه خاص داشته باشید.

در شروع نیم‌سال دوم و پس از ارزیابی نتیجه‌ی حاصل از امتحاناتِ پایان نیم‌سال اول باید طوری برنامه‌ریزی کنید که تا حد امکان میزان تمرکز خود را افزایش دهید و راه‌های دست‌یابی به این تمرکز را از طریق تجزیه و تحلیل دلایل موفقیت خودتان در درس‌هایی که نمرات آن‌ها در کارنامه‌ی نیم‌سال اول می‌درخشد شناسایی کنید.

اگر در درسی موفق بوده‌اید حتماً در مطالعه، تمرین و یادگیری مطالب آن درس تمرکز داشته‌اید و این تمرکز را از طریقی به دست آورده‌اید. این روش را می‌توانید به درس‌هایی که این امکان را برای‌تان فراهم می‌کند تعمیم دهید تا در آن‌ها نیز موفق باشید. شما در شروع نیم‌سال دوم فردی آگاه‌تر و باتجربه‌تر هستید. از این تجربیات ارزشمند در ادامه‌ی راه به‌خوبی استفاده کنید.