فصلی برای مهندسی منابع مطالعاتی

اکنون فصل مهندسی منابع مطالعاتی است. کتاب‌ها را نگاه کن و بهترین و استانداردترین آن‌ها را برای خودت نگه دار و بقیه را کنار بگذار.

فصلی برای مهندسی منابع مطالعاتی

آن موقع که می‌خواستی شروع کنی، با هیجانی بیش از اندازه که بخش عمده‌ای از آن محصول عدم شناخت خودت بود، برای هر درس، چند کتاب کمک‌آموزشی و تست تهیه کردی. به خودت گفتی هر کدام از این‌ها را چند بار تمرین می‌کنی و وعده‌های نرسیده‌ی دیگر.

اما حالا که یک نیم‌سال را سپری کردی، خودت را به‌خوبی شناخته‌ای. می‌دانی که چه‌قدر توانسته‌ای بر روی این کتاب‌ها تمرکز کنی و به سراغ چه تعداد از تمرین‌ها بروی. جای نگرانی نیست! از روز اول هم قرار نبود که تمام این کتاب‌ها را تمام کنی! پس با خیال راحت کتاب‌هایت را جلویت بگذار.

اکنون فصل مهندسی منابع مطالعاتی است. کتاب‌ها را نگاه کن و بهترین‌ و استانداردترین آن‌ها را برای خودت نگه دار و بقیه را کنار بگذار. یک کتاب را در هر درس انتخاب کن و مطمئن باش که همین یک کتاب برایت کافی است.