ما ز بالاییم و بالا می‌رویم

امروز وقتی از بلندای این تجربه به گذشته می‌نگری، این سال را برای نیمه‌ی دومش ارزشمندتر می‌یابی. خستگی و سختی‌های پشت سر در خاطره‌ی دفتر برنامه‌ات می‌مانند در انتظار لبخند روزهای روشن تابستان.

ما ز بالاییم و بالا می‌رویم

امروز وقتی از بلندای این تجربه به گذشته می‌نگری، این سال را برای نیمه‌ی دومش ارزشمندتر می‌یابی. خستگی و سختی‌های پشت سر در خاطره‌ی دفتر برنامه‌ات می‌مانند در انتظار لبخند روزهای روشن تابستان.

به خاطر امروزت که به این نقطه رسیده‌ای شور و انگیزه‌ی تازه‌ای می‌یابی. ذهنی شفاف، با اعداد و ارقام و جدول‌های کارنامه‌ات، به نیمه‌ی راه باقی‌مانده روشنایی می‌بخشد.

درس‌های آزمون زمستانِ سرد چنان قدرت اندیشگی به تو می‌آموزد که در روزهای نوِ بهاری تازه، بازیابی آزمون‌های زمستان، قله‌ی تجربه‌ات را شکوهمندتر می‌کند.

و من به پیشوازت می‌آیم با یک بغل شکوفه‌ی آرامش که تو آن را کاشته‌ای دوست من!