کسی بیش‌تر می‌داند که آدرس بیش‌تری بلد است

امروزه در دنیا اطلاعات و چگونگی دسترسی به آن‌ها و روش‌های استفاده از آن‌ها حرف اول را می‌زند.

کسی بیش‌تر می‌داند که آدرس بیش‌تری بلد است

امروزه در دنیا اطلاعات و چگونگی دسترسی به آن‌ها و روش‌های استفاده از آن‌ها حرف اول را می‌زند. 

در زمینه‌ی یک موضوع علمی،‌ کسی دانشمند است که اطلاعات بیش‌تری راجع به آن داشته باشد و به‌عبارتی کسی بیش‌تر می‌داند که اطلاعات و آدرس بیش‌تری بلد باشد. دانستن آدرس برای مراجعه و جمع‌آوری اطلاعات و یادگیری خیلی مهم و حساس است. 

وقتی در کلاس نکات مهم را یادداشت می‌کنید درواقع در حال جمع‌آوری آدرس هستید. وقتی کتابی را مطالعه می‌کنید و سرفصل‌های آن را خوب به خاطر می‌سپارید یا وقتی یک سؤال را حل می‌کنید، به آدرس یا نشانی ثبت‌شده در جلو آن دقت می‌کنید. این آدرس ممکن است شما را به یک کتاب یا به یک آزمون خاصی ارجاع دهد. درواقع هر کتاب یا آزمون یا سؤالی دارای یک شناسنامه است که هویت آن کتاب یا سؤال را مشخص می‌کند. آیا این نوع کتاب‌ها و سؤال‌ها را می‌شناسید؟