برنامه‌ی راهبردی و نگاه به آینده

مطالعه‌ی بخش نگاه به آینده مهم‌ترین کار مطالعه‌ی تابستان دانش‌آموز کانونی است.

برنامه‌ی راهبردی و نگاه به آینده

مطالعه‌ی بخش نگاه به آینده مهم‌ترین کار مطالعه‌ی تابستان دانش‌آموز کانونی است. انتخاب حداقل دو یا بیش‌تر درس‌ها و تازگی مطالب میزان علاقه مطالعه در این بخش بیش‌تر است.

در برنامه‌ی راهبردی برای میزان تسلط کامل، این بخش به صورت پوششی در آزمون‌های برنامه‌ای کانون گنجانده شده است.

طرح ده سؤال از این بخش در هر آزمون و تقسیم فراوانی بیش‌تر سؤالات در بخش‌های گذشته، آرامش بیش‌تری در تکمیل دانسته‌های قبلی ایجاد می‌کند و با پیشرویی جزئی مطالب جدید را فرامی‌گیرید و آمادگی لازم را برای حضور در کلاس‌ها پیدا می‌کنید.