سه ماه تعطیلی و نقش اولیا

سه ماه تعطیلی تابستان فرصتی است که می‌توان برای هر دانش‌آموز یک گام بلند موفقیت به حساب آید و این در شرایطی به وجود می‌آید که همکاری اولیا را به همراه داشته باشد.

سه ماه تعطیلی تابستان فرصتی است که می‌توان برای هر دانش‌آموز یک گام بلند موفقیت به حساب آید و این در شرایطی به وجود می‌آید که همکاری اولیا را به همراه داشته باشد.

سه ماه جدایی از مدرسه و کلاس موجب می‌شود بر دانسته‌هایی که برای آموختنش زمان و تلاش زیادی کرده‌اید غبار فراموشی بنشیند.

با توجه به کارنامه‌ی نیم‌سال دوم او در زمان‌بندی مناسب برای مطالعه و مرور درس‌ها و در برنامه‌‌ریزی روزانه، او را یاری کنید؛ فرصتی که می‌توان به‌راحتی نقاط قوت را تثبیت کرد و ضعف را پوشش داد.

مطالعه‌ی برخی درس‌ها در تابستان مانند ریاضی که پیوستگی مطالب با سال بعد را شامل می‌شود از اولویت‌های مطالعه است.

نکته‌ی قابل تأمل در رعایت زمان، مطالعه‌ی استاندارد است که در کنار آن دانش‌آموز فرصت آموختن مهارت و لذت بردن از روزهای تعطیلی تابستان را داشته باشد تا با ذهنی آرام به استقبال ماه مهر برود.