مدیریت مطالعه با دفتر برنامه‌ریزی

زمانی که روش‌ها و مراحل انجام کار به طور دقیق مشخص شده و همه چیز کمّی‌سازی شده باشد می‌گویند «مهندسی‌سازی» انجام گرفته است.

مدیریت مطالعه با دفتر برنامه‌ریزی

زمانی که روش‌ها و مراحل انجام کار به طور دقیق مشخص شده و همه چیز کمّی‌سازی شده باشد می‌گویند «مهندسی‌سازی» انجام گرفته است. پس قدم اول هر کاری مهندسی‌سازی است. برای انجام درست و به‌موقع این کارها باید مدیریتی قوی وجود داشته باشد. چیزی شبیه همان مهندسی مدیریت که در مقاطع تکمیلی وجود دارد. به اعتقاد من مهندسی و مدیریت باید به گونه‌ای با یکدیگر همراه شوند که دو عضو ثابت هر پروژه‌ شوند.

برنامه‌ی آزمون‌های کانون مهندسی‌شده است اما مدیریت آن به عهده‌ی شما و پشتیبانتان است. می‌گویم به عهده‌ی شما دو عزیز است به این دلیل که شما همان مهندسان خط تولید هستید که بهتر از هر کسی می‌دانند چه زمانی چه اقدامی صورت بگیرد یا باید انجام شود. دفتر برنامه‌ریزی مثل دفتر گزارشات روزانه است که به کمک آن بازده کاری افراد را با توجه به خروجی کارخانه اندازه‌گیری می‌کنند. بازده مطالعه‌ی شما هم با توجه به خروجی کارتان یعنی نتیجه‌ی آزمون‌ها سنجیده می‌شود. بعد از این به‌راحتی می‌توان برای حذف، اضافه، تقویت و... فعالیت‌ها تصمیم‌گیری کرد. تصمیم که گرفته شود با ذهنی روشن به مسیرتان ادامه می‌دهید.

کمی به این موضوع و ضرورت وجود یک برنامه‌ی مشخص و منظم فکر کنید.