یادداشت‌های دوران جمع‌بندی

در دوران جمع‌بندی و روش سه روز یک‌بار که ابتدا آزمون می‌دهید و سپس مطالب درسی را می‌خوانید، نقاط قوت و ضعفتان مشخص می‌شود تا آگاهانه‌تر به سراغ مرور و بازخوانی مطالب درسی بروید.

یادداشت‌های دوران جمع‌بندی

در دوران جمع‌بندی و روش سه روز یک‌بار که ابتدا آزمون می‌دهید و سپس مطالب درسی را می‌خوانید، نقاط قوت و ضعفتان مشخص می‌شود تا آگاهانه‌تر به سراغ مرور و بازخوانی مطالب درسی بروید. مزیت این روش، توجه به همه‌ی نکته‌ها و فرمول‌های مهم و لازم برای پاسخ دادن به مجموعه سؤال‌های کنکور است. این نکته‌ها باید سازمان‌دهی‌شده و بر اساس قاعده و نظم خاصی به خاطر سپرده شوند و در قالب یادداشت‌های دوران جمع‌بندی گردآوری شوند. در تهیه‌ی این یادداشت‌ها به چند مورد باید دقت شود:

1- حجم آن‌ها نباید زیاد باشد.

2- نکته‌ها دست‌چین‌شده و پرکاربردترین آن‌ها در یادداشت‌ها قید شود.

3- فرمول‌های مهم با ذکر یک تست متداول کنکور آن هم به صورت اختصاری یادداشت شود.

4- از خودکارهای رنگی برای نوشتن نکته‌ها استفاده شود.

5- مطالب مهم با خط خوانا و تمیز در برگه‌ها نوشته شود.

6- این یادداشت‌ها به‌تدریج و طی آزمون‌های سه روز یک‌بار تنظیم شود تا هیچ نکته‌ی مهمی از قلم نیفتد.

مرور این مجموعه نکات قبل از هر آزمون جمع‌بندی به همراه کتاب خودآموزی و درس‌نامه‌ها، کمک شایانی به داوطلبان در یادآوری نکته‌ها و فرمول‌ها در جلسه‌ی آزمون و نهایتاً کنکور می‌کند.