جمع بندی نکته‌های مبحث معادله درجه دوم

جمع‌بندی نکته‌های معادله درجه دوم ضمیمه شده است و قابل استفاده برای کنکوری‌های ریاضی و تجربی است.کنکوری‌های عزیز  

جمع‌بندی نکته‌های معادله درجه دوم ضمیمه شده است و قابل استفاده برای کنکوری های ریاضی و تجربی است.

نویسنده: حسین اسفینی

فایل های ضمیمه
مرور مباحث فیزیک پایه
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : حسین ناصحی