جمع‌بندی نکته‌های چرخه کالوین (زیست)

زیست در فایل پیوست نکته‌های مبحث چرخه کالوین ضمیمه شده است.کنکوری‌های رشته تجربی

در فایل پیوست نکته‌های مبحث چرخه کالوین ضمیمه شده است.

نویسنده: اشکان زرندی

فایل های ضمیمه