جایگاه قضیه در استدلال/اقسام قضایا حملی و شرطی

 قضایا تشکیل دهنده اجزای یک استدلال هستند.  قضیه همان تصدیق می‌باشد.(علم و ادراک:تصور و تصدیق)جایگاه قضیه در استدلال/اقسام قضایا حملی و شرطی

جایگاه قضیه در استدلال/اقسام قضایا حملی و شرطی


فایل های ضمیمه