کلیات هدایت تحصیلی:
هدایت تحصیلی فرآیندی است که طی آن با ارئه خدمات راهنمایی ومشاوره،به دانش آموزان کمک می شود تا براساس استعداد ها ،توانایی ها،علایق و ویژگی های شخصیتی اولویت های ادامه تحصیل آنها درشاخه ها ورشته های تحصیلی تعیین شود.
ملاک ها ومعیارهای امتیاز نهایی هدایت تحصیلی:
شاخه،گروه ورشته های تحصیلی براساس امتیاز نهایی برگه هدایت تحصیلی با توجه به ملاک ها ومعیارهای زیر تعیین می شود:
*سوابق تحصیلی
*بررسی های مشاوره ای
توضیحات سوابق تحصیلی وبررسی های مشاوره ای به شرح ذیل می باشد:


*سوابق تحصیلی :


سوابق تحصیلی دانش آموزان درتمام دروس دوره اول متوسطه با اعمال ضرایب هریک از دروس اختصاصی دررشته های تحصیلی


*بررسی های مشاوره ای:


1-نظرسنجی ازدانش آموزان به منظور توجه به اولویت های انتخاب آنان ازبین شاخه ها ورشته های تحصیلی موجود دردوره دوم متوسطه


2-نتایج آزمون های مشاوره ای شامل آزمون استعداد ورغبت

آزمون استعداد ورغبت یا استرانگ چیست؟

این آزمون در زمینه علاقه شغلی دانش‌آموزان درموضوعاتی در شش بخش در حیطه های مختلف تحصیلی،شغلی دارای 11 خرده آزمون و 215 سوال برگزار می شود.

درک و فهم علاقه شغلی و سنجش استعداد تحصیلی دانش‌آموزان از اهداف برگزاری این آزمون است.


3-نظرسنجی ازوالدین به منظور تعیین اولویت های انتخاب رشته فرزند خود


4-نظرسنجی ازمعلمان دروس مختلف دوره اول متوسطه به منظور اعمال نظر تخصصی آنان درتعیین اولویت های تعیین شاخه و  رشته تحصیلی دانش آموزان

5-نظرنهایی مشاور براساس جمع بندی امتیازهای معیارهای چهارگانه فوق الذکرحمیدرضا عابدین

مثلثات از ریاضی 1 دهم
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم )
دبیر : نیما سلطانی