سطح دشواری آزمون 21 خرداد چهارم تجربی چگونه بود؟

آزمون 21 خرداد برگزار شد ، آمار‌های بعد از برگزاری بدین شرح است :
سطح دشواری آزمون 21 خرداد چهارم تجربی را اینجا مشاهده کنید: سطح دشواری آزمون 21 خرداد چهارم تجربی چگونه بود؟


انطباق با سطح دشواری کنکور بدین شرح است:

سطح دشواری آزمون 21 خرداد چهارم تجربی چگونه بود؟