تحلیل آزمون 21 خرداد چهارم ریاضی از نگاه دبیران سراسر کشور

تحلیل آزمون 21 خرداد چهارم ریاضی از نگاه دبیران را اینجا مشاهده کنید...پس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید و شما دانش آموز عزیز می توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن ها را در 

کتاب خودآموزی وارد کنید.

تحلیل آزمون 21 خرداد چهارم ریاضی از نگاه دبیران سراسر کشورتحلیل آزمون 21 خرداد چهارم ریاضی از نگاه دبیران سراسر کشور